Comunitat de propietaris: definició, regulació i més

Posted by:

En pràcticament tots els edificis amb trobem amb que hi ha comunitats de propietaris. Encara que tots podem tenir una idea més o menys encertada d’en què consisteix aquesta entitat, en els edificis nous, on encara no es troben tots els veïns, és molt més important tenir coneixement de tot el relacionat amb el tema, de cara a constituir la comunitat de propietaris, comprendre-la i utilitzar-la en pos del bé comú del conjunt de propietaris.

Què és una comunitat de propietaris?

Una comunitat de propietaris és una entitat jurídica que inclou al total de propietaris de propietats d’un edifici. Aquesta, a més, ha de regir-se per unes mateixes normes de cara a gestionar multitud d’aspectes relacionats amb l’edifici, les zones comunes, la convivència veïnal i un llarguíssim etcètera.
El comú és que les comunitats de propietaris es donin en condició de règim de propietat horitzontal, regint-se, d’aquesta manera i en aquest ordre obligatòriament, per:

  • El que és l’article 396 del Codi Civil.
  • La Llei de Propietat Horitzontal aprovada el 21 de juliol 1960.
  • La normativa estatuària i el reglament intern.

Cal esmentar que a la Comunitat Autònoma de Catalunya les comunitats de propietaris i les seves actuacions estan regides pel Codi Civil de Catalunya, que és diferent al de la resta del país.

Com es porta a terme la Constitució d’una comunitat?

Vegem com es porta a terme aquesta actuació.

Per constituir la comunitat de veïns com a tal cal fer-se amb l’escriptura pública que sotmet a l’edifici a la Llei de Propietat Horitzontal; aquest es denomina Títol constitutiu de la Comunitat de Propietaris.

Aquest conté, com a mínim, la que serà una descripció el més detallada del conjunt de l’edifici, de cadascuna dels habitatges i locals i la quota de participació de cada propietat.

A més, caldrà comptar amb un llibre d’actes en el qual es quedi constància del que ha passat en les juntes veïnals així com de qualsevol altre punt d’interès veïnal. Aquest ha de legalitzar presentant-lo en blanc a les dependències del Registre de la Propietat corresponent.

Com establir la junta de veïns

A continuació serà necessària la celebració d’una reunió a la qual acudeixin tots els propietaris. Aquesta té el nom de Junta Constituent i en ella, valgui la redundància, es constituirà formalment la comunitat:

  • nomenant un president, un secretari i un administrador.
  • Aprovant-se un fons econòmic per servei.
  • Obrint-se un compte bancari comunitària per rebre l’import de les quotes, subvencions i ajudes, per fer els pagaments i domiciliar els rebuts corresponents.
  • Aprovant-se la facilitació de l’Escriptura d’Obra Nova i Divisió Horitzontal, del reglament intern, l’estatut i la resta de normativa a tots els propietaris.
  • redactant una acta de Constitució on quedaran de manifest les primeres decisions que es prenguin que passarà a ser la primera del llibre d’actes.

L’últim pas és aconseguir el NIF corresponent a la Delegació d’Hisenda emplenant el model 037 de l’Agència Tributària i lliurant una còpia del nomenament del que serà el president, el seu DNI i l’Escriptura de Divisió Horitzontal.

Acabarem per dir que no hi ha l’obligació de constituir l’entitat, si bé, és altament recomanable. Aquesta és l’única manera de regular les actuacions dels propietaris, sinó, cadascú podria fer el que considerés, alterant elements comuns, no pagant les quotes i, en general, desmillorant la convivència veïnal.

Regulació de les actuacions de les comunitats de propietaris

La regulació de les actuacions comunitàries ve donada en els estatuts de la comunitat de propietaris. Aquests són un conjunt de normes que regulen aspectes com la forma en què es distribueixen les despeses comunes, el govern de la comunitat, l’ús i destí de l’edifici i cadascuna de les propietats i altres instal·lacions comunes, les pautes de manteniment i reparació de l’edifici i les seves parts, el relatiu a l’assegurança, etc.

Aquesta normativa només és d’obligat compliment si està inscrita al Registre de la Propietat; si no és així, els veïns no han d’actuar d’acord al que dictin.

Per entendre què és i per a què serveix el registre de la propietat, et deixem aquest vídeo del canal de YouTube de la cadena del Col·legi de Registradors Corpme:

La figura de l’administrador de finques

Finalitzarem comentant que la figura de l’administrador de finques pot ser realment beneficiosa ja que compleix amb una sèrie de funcions que són la seva competència i que no fan més que fer que la gestió de la comunitat de veïns sigui correcta i eficient, ajudant, a més, en assumptes que poden ser desconeguts per als propietaris.

0
  Related Posts

Add a Comment